Contents filter
File Package Branch Repository Architecture
/etc/avahi/avahi-daemon.conf avahi v3.15 main s390x
/etc/avahi/avahi-dnsconfd.action avahi v3.15 main s390x
/etc/avahi/hosts avahi v3.15 main s390x
/etc/avahi/services/sftp-ssh.service avahi v3.15 main s390x
/etc/avahi/services/ssh.service avahi v3.15 main s390x
/etc/init.d/avahi-daemon avahi v3.15 main s390x
/etc/init.d/avahi-dnsconfd avahi v3.15 main s390x
/usr/lib/girepository-1.0/Avahi-0.6.typelib avahi v3.15 main s390x
/usr/lib/girepository-1.0/AvahiCore-0.6.typelib avahi v3.15 main s390x
/usr/lib/libavahi-core.so.7 avahi v3.15 main s390x
/usr/lib/libavahi-core.so.7.1.0 avahi v3.15 main s390x
/usr/lib/libavahi-libevent.so.1 avahi v3.15 main s390x
/usr/lib/libavahi-libevent.so.1.0.0 avahi v3.15 main s390x
/usr/sbin/avahi-daemon avahi v3.15 main s390x
/usr/sbin/avahi-dnsconfd avahi v3.15 main s390x
/usr/share/avahi/avahi-service.dtd avahi v3.15 main s390x
/usr/share/dbus-1/interfaces/org.freedesktop.Avahi.AddressResolver.xml avahi v3.15 main s390x
/usr/share/dbus-1/interfaces/org.freedesktop.Avahi.DomainBrowser.xml avahi v3.15 main s390x
/usr/share/dbus-1/interfaces/org.freedesktop.Avahi.EntryGroup.xml avahi v3.15 main s390x
/usr/share/dbus-1/interfaces/org.freedesktop.Avahi.HostNameResolver.xml avahi v3.15 main s390x
/usr/share/dbus-1/interfaces/org.freedesktop.Avahi.RecordBrowser.xml avahi v3.15 main s390x
/usr/share/dbus-1/interfaces/org.freedesktop.Avahi.Server.xml avahi v3.15 main s390x
/usr/share/dbus-1/interfaces/org.freedesktop.Avahi.ServiceBrowser.xml avahi v3.15 main s390x
/usr/share/dbus-1/interfaces/org.freedesktop.Avahi.ServiceResolver.xml avahi v3.15 main s390x
/usr/share/dbus-1/interfaces/org.freedesktop.Avahi.ServiceTypeBrowser.xml avahi v3.15 main s390x
/usr/share/dbus-1/system.d/avahi-dbus.conf avahi v3.15 main s390x